06.09.2019 Zmiana terminów składania deklaracji.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie uległy zmianie m.in. terminy składania deklaracji.

 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklaracje należy złożyć w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, jednakże w przypadku śmierci mieszkańca właściciel składa nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w opłacie w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.