Akty prawne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

 

Uchwała nr XXI/489/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016  Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

 

Uchwała XXXII/651/2017 z dnia 27.06.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Uchwała XXXII/650/2017 z dnia 27.06.2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 . w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Inne uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

 

Uchwała nr IV/40/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr III/34/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektroniczne.

 

Uchwała nr XXIII/520/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XXIII/521/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

 

Uchwała Nr XII/281/2015 z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji(Archiwalna)

 

Uchwała Nr VIII/136/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Uchwała Nr VIII/135/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr VIII/134/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr VIII/133/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr VIII/156/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.(Archiwalna)

 

XIX/363/2012 z dnia 29 maja w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Uchwała Nr XXI/453/2012 z dnia 28 sierpień 2012 r. w sprawie:określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała Nr XXIII/491/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie:określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji(Archiwalna)

 

Uchwała Nr XXV/573/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie:określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała nr XXXI/710/2013 z dnia 28.05.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji.(Archiwalna)

 

 

Uchwała Nr XVII/401/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

 

Uchwała Nr XXI/489/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Mikołów

 

Uchwała Nr XV/368/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XX/477/2016 Rady miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia               2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała nr XX/478/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  w Mikołowie.

 

Uchwała nr XXI/490/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uchwała nr XLV/813/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

 

Uchwała nr XLV/812/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Tekst ustawy można pobrać pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000250

 

 

Ordynacja podatkowa

 

Tekst ustawy można pobrać pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971370926