Co obejmuje opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • obsługi administracyjnej tego systemu.