Deklaracje za gospodarowanie odpadami

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest właściciel nieruchomości a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Uwaga! Od 6 września 2019 r. uległy zmianie  terminy składania deklaracji w przypadku zmiany danych będących  podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Pierwsza deklaracja – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca(nieruchomości zamieszkałe) lub powstania odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe)
  • Zmiana deklaracji (nowa deklaracja) – w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
  • W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości składa nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ? – WZORY DEKLARACJI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*  doc