Deklaracje za gospodarowanie odpadami

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ?

Zobowiązanym do złożenia deklaracji jest właściciel nieruchomości a także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

  • Pierwsza deklaracja – w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca(nieruchomości zamieszkałe) lub powstania odpadów komunalnych (nieruchomości niezamieszkałe)
  • Zmiana deklaracji (nowa deklaracja) – w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  • Korekta deklaracji – prawo do korekty złożonej uprzednio deklaracji przysługuje do daty powstania przedawnienia  w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku korekty zmniejszającej zobowiązanie nie stwierdza się nadpłaty w opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów była świadczona

JAK WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ? – WZORY DEKLARACJI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi*  doc