Stawki

DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za osobę oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Od dnia 01.06.2015 r. stawka miesięczna wynosi 14,50 zł/osobę od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn stawki za pojemnik oraz liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości.

 

Od dnia 01.06.2015 r. stawka  miesięczna opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie,:
1) 110 l – w wysokości  19,00 zł,
2) 120 l – w wysokości  19,00 zł,
3) 240 l – w wysokości 37,00 zł,
4) 360 l – w wysokości 56,00 zł,
5) 660 l – w wysokości 102,00 zł,
6) 770 l – w wysokości 119,00 zł, 
7) 1100 l – w wysokości 170,00 zł, 
8) 5000 l – w wysokości 771,00 zł, 
9) 7000 l – w wysokości 1080,00 zł, 
10) 10 000 l – w wysokości 1400,00 zł.

 

 

DLA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ

 

Opłata stanowi sumę opłat za nieruchomość zamieszkałą oraz niezamieszkałą

 

 

TERMIN UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mikołów, bez wezwania do 15-tego  każdego miesiąca za dany miesiąc. 

 

 

KTO I NA JAKIEJ PODSTAWIE UISZCZA OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

 

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja, dlatego opłatę może uiścić tylko właściciel składający deklarację.

 

 

GDZIE I JAK DOKONYWAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Miasta Mikołów lub na wyodrębniony rachunek dochodów Urzędu Miasta Mikołów (Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 29 8436 0003 0000 0000 0071 0787) z dopiskiem: „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz wpisaniem adresu nieruchomości, w której wytwarzane są odpady i wskazaniem okresu za jaki uiszczana jest wpłata.

 

Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 

29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

 

bądź na indywidualny numer rachunku bankowego
po uzyskaniu informacji z Urzędu Miasta Mikołów

 

Godziny otwarcia kasy UM Mikołów:

7.30 -17.00 – poniedziałek
7.30 -15.30 – od wtorku do czwartku

7:30 – 14:00 – piątek