Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

JAKIE ODPADY KOMUNALNE MOŻNA DOSTARCZYĆ DO PSZOK-U?

Lp.

Kod odpadu

Nazwa i opis odpadu

1.

10 01 01

 Żużel i popioły paleniskowe

2.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury (kartony, gazety, książki)

3.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki oraz pojemniki plastikowe nie zawierające substancji niebezpiecznych)

4.

15 01 04

Opakowania z metali (np. puszki po konserwach)

5.

15 01 07

Opakowania ze szkła (słoiki oraz butelki po napojach)

6.

16 01 03

Zużyte opony (samochodów osobowych)

7.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (styropian, wełna mineralna, wszelkiego rodzaju termoizolacje niezawierające substancji niebezpiecznych)

8.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

9.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny

10.

17 02 02

Szkło (poremontowe elementy ze szkła tj. szyby)

11.

17 02 03

Tworzywa sztuczne (poremontowe elementy z tworzyw sztucznych np. panele ścienne, małogabarytowe elementy wod-kan)

12.

17 03 80

Odpadowa papa

13.

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips

14.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, termometry, RTĘĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W SZCZELNYCH POJEMNIKACH)

15.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony (lodówki, chłodziarki, zamrażarki)

16.

20 01 27*

Farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
(w szczelnych pojemnikach)

17.

20 01 32

Przeterminowane leki (inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne, syropy w szczelnych butelkach)

18.

20 01 33*

Baterie i akumulatory

19.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki

20.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie zawierające niebezpiecznych składników

21.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście)

22.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe (meble, drzwi, okna, dywany, wykładziny, fotele, panele)

Odpady komunalne tj.:

a) zużyte opony (pkt 6 tabeli)

b) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów (pkt 7-13 tabeli)

c) odpady wielkogabarytowe (pkt 22 tabeli)

przyjmowane są do PSZOK wg limitów ilościowych wynikającychUchwały nr XX/477/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 czerwca 2016 r w sprawie zmiany uchwały nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • meble i inne odpady wielkogabarytowe- 0,3 Mg/rok/nieruchomości lub lokal mieszkalny,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe- 0,2 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny,
  • zużyte opony – 0,1 Mg/rok/nieruchomość lub lokal mieszkalny

Wyżej wyszczególnione odpady dostarczone powyżej limitu przyjmowane będą za dodatkową opłata wynoszącą 565,16 zł brutto za 1 Mg przyjętych odpadów.

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa nr XX/478/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mikołowie.

http://zuk.mikolow.com.pl/

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY OKAZAĆ PRZY PRZEKAZANIU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

W celu skorzystania z PSZOK osoba transportująca odpady przed wjazdem na teren zakładu powinna zgłosić się do Biura PSZOK (budynek przy wjeździe na teren zakładu), aby okazać dokument potwierdzający miejsce zameldowania lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Mikołowa (w przypadku braku meldunku w Mikołowie należy posiadać kopię deklaracji złożonej w UM Mikołów).

MAPA DOJAZDU DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH I GODZINY OTWARCIA

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) 

ul. Dzieńdziela 44,

43-190 Mikołów

czynny jest:
pon. – pt. 800-2000; sob. 800-1600
tel. 32 22-64-187

Wskazówki dojazdu