Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów

2015 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

99,2
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 23,8
2016 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

0

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

97,4
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 33,7
2017 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 32

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne

93
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 39
                                                                                                                              2018 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 20
Poziom Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 102
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 39