Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów

2017 – OSIĄGNIĘTE POZIOMY [%]
Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 32
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 39
Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 93